Maabane Lwetse o ne a rogwa. Ka Setswana, ka e re mo go yona ke tshimologo ya ngwaga. Dimela di simolola go bontsha botshelo.

Lwetse – Legodimo le be le lwala pula gotwe maru a mmemeru a pula. Pula e ka na nako nngwe le nngwe.

Fa go twe kgwedi e a rogwa, go tewa fa kgwedi e simologa. Fa ngwedi o tswa kwa fifing. Dintšwa di tla bo di leba kwa ngweding di bogola. Ka go rialo dintšwa di roga ngwedi.

Pula Bagaetsho.

Leave a Reply